Privacy policy

 

FORWARD PRIVACY POLICY WEBSITE

 

Stichting FORWARD, gevestigd te Concertgebouwplein 20, 1071 LN, Amsterdam ("FORWARD", “wij", “ons"), zet zich in om de informatie die u aan ons verstrekt en de informatie die wij van u verzamelen, te beveiligen en met zorg te bewaren.

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") omschrijft hoe FORWARD, als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt, in het bijzonder met betrekking tot onze website www.stichtingforward.nl.

Deze Privacyverklaring geeft informatie over:

 • Welke persoonsgegevens FORWARD verzamelt en gebruikt;
 • Hoe FORWARD persoonsgegevens gebruikt en op welke grondslag wij ons beroepen;
 • Wie toegang heeft tot persoonsgegevens;
 • Hoe FORWARD persoonsgegevens beveiligt en bewaart;
 • Hoe u uw rechten kunt uitoefenen;
 • Hoe u contact kunt opnemen met FORWARD; en
 • Wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS FORWARD VERZAMELT EN GEBRUIKT
Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het gebruiken van onze website, door FORWARD Friend te worden of door contact met ons te zoeken.

 

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u direct, of in combinatie met andere gegevens, te identificeren, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of IP adres. Bij het bezoeken en het gebruik van de website en door met ons contact te zoeken via de website kunnen wij automatisch bepaalde persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld door uw browserinstellingen of met gebruik van cookies.

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij (automatisch) verzamelen is op vrijwillige basis. Echter, zonder het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet reageren op uw vragen, u toevoegen aan ons netwerk of u benaderen en inschrijven voor evenementen. In het geval dat wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij u hierover apart informeren.

Onze website en evenementen zijn over het algemeen niet gericht op personen onder de leeftijd van 16 jaar. FORWARD verwerkt niet bewust persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. Mocht u kennis nemen van enige verzameling van persoonsgegevens door FORWARD van personen onder de 16 jaar zonder ouderlijke toestemming, dan willen wij u vragen ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons zoekt, FORWARD Friend wil worden of zich inschrijft voor onze evenementen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier op de website of het e-mailadres van een contactpersoon. Wij verzamelen hierbij voornaam en achternaam, e-mailadres, het bedrijf waarbij u werkzaam bent, het adres van het bedrijf waarbij u werkzaam bent en telefoonnummer. Daarnaast verzamelen wij de informatie die u aan ons verstrekt in uw gestelde vraag in het contactformulier of in uw e-mail aan een contactpersoon van FORWARD.

Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen
Wij gebruiken browser cookies en vergelijkbare technologieën om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website bezoekt, gebruikt en via de website met ons in contact bent. Indien toegestaan onder toepasselijke wetgeving kunnen wij informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, uw besturingssysteem, applicatieversie, IP adres en geografische locatie. We verzamelen en genereren gegevens op basis van uw gebruik van de website, zoals de pagina’s die u bezoekt, de zoektermen die u gebruikt en hoe vaak u de website bezoekt.

 

Persoonsgegevens die wij uit anderen bronnen verkrijgen
FORWARD kan gebruik maken van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om bedrijfsgegevens van een mogelijke FORWARD Friend te verzamelen bij de Kamer van Koophandel of door informatie te verzamelen van sociale media platformen over uw reactie op onze sociale media content op onze sociale media accounts.

HOE FORWARD PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT EN OP WELKE GRONDSLAG WIJ ONS BEROEPEN
FORWARD zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken wanneer wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben, bijvoorbeeld om:

(a) Een overeenkomst met u aan te gaan en deze uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u FORWARD financieel wil ondersteunen en onderdeel wil worden van het FORWARD netwerk;
(b) Uw inschrijving te verwerken voor inhoudelijke bijeenkomsten, netwerkborrels en andere evenementen georganiseerd door FORWARD gericht op het scheppen van een platform en het bespreken van onderwerpen die LHBT’s binnen de Nederlandse juridische beroepsgroep in het bijzonder aangaan. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons en noodzakelijk voor onze doelstellingen als stichting;
(c) Een interne administratie bij te houden van onze FORWARD Founders, FORWARD Friends en personen aangesloten bij het FORWARD netwerk. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons en noodzakelijk voor onze doelstellingen als stichting;
(d) Met u te communiceren, bijvoorbeeld door op uw verzoeken of vragen te reageren, of indien u verzoekt om een recht uit te oefenen. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons en noodzakelijk voor onze doelstellingen als stichting;
(e) Onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen naar u te versturen indien u aangesloten bent bij het FORWARD netwerk, waarvoor u zich te allen tijde kunt uitschrijven. Wij doen dit op basis van ons gerechtvaardigde belang in het informeren over onze activiteiten, waaronder inhoudelijke bijeenkomsten en netwerkborrels, en het verstrekken van andere informatie waarvan wij denken dat het interessant en relevant voor u kan zijn;
(f) Onze website te verbeteren door informatie te analyseren over de wijze waarop u onze website gebruikt en zo de gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Het is ons gerechtvaardigde belang om deze informatie te analyseren, bijvoorbeeld om problemen met onze website op te lossen;
(g) Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld belastingverplichtingen;
(h) Onze rechten, of die van anderen, te beschermen of uit te oefenen. Dit is ons gerechtvaardigde belang.

Bijzondere persoonsgegevens
FORWARD verwerkt bijzondere persoonsgegevens enkel indien toegestaan op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. FORWARD is gericht op het scheppen van een platform en het bespreken van onderwerpen die LHBT’s binnen de Nederlandse juridische beroepsgroep in het bijzonder aangaan. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens met betrekking tot iemands seksuele gerichtheid. Wij verwerken deze persoonsgegevens als stichting zonder winstoogmerk in het kader van onze gerechtvaardigde activiteiten en hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens van FORWARD Founders, FORWARD Friends en anderen binnen ons netwerk is onlosmakelijk verbonden met onze doelstellingen.

 

Tijdens inhoudelijke bijeenkomsten, netwerkborrels en andere evenementen georganiseerd door FORWARD zullen wij u informeren over de aanwezigheid van een fotograaf en de mogelijke publicatie van deze foto’s op de website. Als u toestemming heeft gegeven voor het maken en openbaar maken van deze foto's, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

WIE TOEGANG HEEFT TOT PERSOONSGEGEVENS
FORWARD neemt de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens serieus. Persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor zover noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden. FORWARD deelt persoonsgegevens enkel voor zover nodig en alleen met derde partijen die zij vertrouwt, waaronder met:

 • Dienstverleners voor zover relevant, bijvoorbeeld voor het organiseren van onze inhoudelijke bijeenkomsten, netwerkborrels of andere evenementen, voor het verwerken van financiële ondersteuning van FORWARD Friends, voor het onderhouden van onze website of voor het versturen van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor onze evenementen;
 • Autoriteiten, zoals toezichthouders, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties voor zover noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor de vervolging van strafbare feiten of fraude of om onze rechten en eigendommen te beschermen of die van derden;
 • Professionele adviseurs (zoals consultants of advocaten) voor zover noodzakelijk.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgegeven, dan wel opslaan of verwerken in een land dat onder Europese wetgeving niet wordt beschouwd een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te waarborgen. In dat geval nemen wij passende waarborgen, in lijn met de toepasselijke wettelijke vereisten, zoals contractuele verplichtingen op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Voor meer informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens en de passende waarborgen die wij nemen, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

HOE FORWARD PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT EN BEWAART
FORWARD hecht waarde aan een goede bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen gericht op de bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Deze maatregelen zijn gericht op het bieden van voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door alleen bevoegden toegang te geven tot uw persoonsgegevens.

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende onze relatie met u, tenzij een kortere bewaartermijn wettelijk verplicht is of persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bij de beëindiging van onze relatie met u, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk. Bijvoorbeeld om:

 • Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, waaronder wettelijke bewaartermijnen. Op basis van belastingwetgeving moeten wij bijvoorbeeld onze administratie minimaal 7 jaar bewaren;
 • Onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor onze evenementen te versturen, tot u zich hiervoor afmeldt;
 • Een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten schermen, of over te dragen. U heeft eveneens het recht om de verwerking door FORWARD te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor onze evenementen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang of dat van derden, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. U kunt daarvoor gebruik maken van de contactgegevens hieronder.

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrief en/of andere communicatie, zoals uitnodigingen voor evenementen, kunt u gebruikmaken van de afmeldingslink onderaan de communicatie die u ontvangen heeft.

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot vragen of klachten over deze Privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens. Wij streven ernaar om uw vragen en klachten zo goed mogelijk te behandelen. Mochten u van mening zijn dat wij u niet verder hebben kunnen helpen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


HOE U CONTACT KUNT OPNEMEN MET FORWARD
Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@stichtingforward.nl.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Aan de hieronder genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. Wij zullen u apart informeren bij wijzingen in deze Privacyverklaring die een wezenlijke impact op u kunnen hebben, bijvoorbeeld in het geval dat wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaan gebruiken dan omschreven in deze Privacyverklaring.

Laatste wijzigingen: 15 november 2018

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie